CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Hotararea Conferintei Nationale CECCAR 18 martie 2016

  IN ATENTIA MEMBRILOR Urmare desfasurarii lucrarilor Conferintei Nationale CECCAR din 18 martie 2016, va prezentam mai jos un rezumat al principalelor materiale aprobate, de interes pentru membri, cu privire la:

1.Principale realizari din anul 2015 raportate la Conferinta Nationala CECCAR

-CECCAR-ul are numiti 4 reprezentanti in structurile Consiliului Contabilitatii Publice, creat in scopul dezvoltarii cadrului institutional in domeniul contabilitatii publice

-infiintarea in anul 2015 a Fundatiei “CECCAR – Centrul de excelenta in business si economie” al carui fondator unic este CECCAR, acesta avand rolul de a sprijini CECCAR in procesul de dezvoltare a profesiei contabile in Romania in raport cu cerintele si standardele nationale si international, cu puncte de lucru deschise la nivelul fiecarei filiale , urmand ca in primul trimestru al anului 2016 acestea sa devina functionale .

-aprobarea prin Consiliul Superior a facilitatilor acordate membrilor care respecta termenele legale in vigoare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei, constand in reducerea taxei pentru pregatirea profesionala continua anuala si introducerea in cuantumul cotizatiei fixe, precum si reducerea cotizatiei variabile.

           - aprobarea acordarii de facilitati membrilor, pentru plata obligatiilor financiare pana la data de 31 martie 2016 aferente cotizatiei fixe si variabile;

-finalizarea proiectului cu finantare europeana cu titlul “Calificarea Resurselor Umane – suport pentru cresterea economica”;

-traducerea si revizuirea editiei 2015 a Standardelor Internationale de Raportare Financiara;

2.Situatia filialei CECCAR Braila din Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi Consiliile filialelor CECCAR în anul 2015

Principalele capitole la care a fost nominalizată a Filiala Brăila în paginile raportului:

-procent de 100% si locul I la realizarea activităţilor din Programul de activitate pe anul 2015, media pe ţară fiind de 90 %;

-comunicarea permanenta la nivel local cu reprezentantii institutiilor, mediul universitar, mediul de afaceri, beneficiarii de expertiza contabila si alti factori de decizie locali totalizand 82 intalniri realizate in anul 2015;

-filiala Brăila a reusit organizarea de cursuri de pregătire destinate candidaţilor la examenul de admitere la stagiu ;

- organizarea de ore de pregătire facultative, conform condiţiilor din cadrul PNDPC, cursuri efectuate în afara celor 40 de ore obligatorii la care au participat membri şi nemembri ai Corpului;

-actiuni de sprijinire a membrilor prin furnizarea de îndrumări şi soluţii la problemele practice;

            -realizarea actiunii de instruire, formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale , organizarea de seminarii pe diferite probleme ale activităţii cenzorilor;

– Organizarea de cursuri pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) potrivit normelor emise de Corp precum şi a IPSAS;

– Organizarea de acţiuni educative pentru membrii în cadrul PNDPC pentru cunoaşterea, respectarea şi aplicarea tuturor Standardelor profesionale şi a Normelor emise de Corp;

– Organizarea unui modul de curs de specialitate cu predare în limba engleză;

– Organizarea de cursuri pentru toţi profesioniştii contabili în vederea cunoaşterii şi aplicării Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili din România şi a Elementelor de Doctrină şi deontologia profesiei contabile;

-organizarea întâlnirilor profesionale lunare cu membrii privind dezbaterea şi înţelegerea Regulamentului auditului de calitate şi a standardelor profesionale;

-realizarea evaluarea la doi ani a cunoştintelor profesionale ale membrilor experţi contabili înscrişi în GEJ conform normelor 1044/2010;

- au fost mediatizate în mass-media locală principiile Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili; publicarea de articole în presă;

- Analiza în consiliul filialei a modului de respectare de către membrii Corpului a prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili şi a altor reguli emise de Corp;

-buna  comunicare cu media locală;

-filiala menţionată la numărul mare de participanţi (130 pers.) la manifestările organizate pentru “Ziua Naţională a Contabilului Român” din 21 septembrie 2015, membri ai Corpului, liber profesioniști şi angajați, contabili din economie, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mediului academic, beneficiari ai serviciilor contabile şi reprezentanţi ai instituţiilor locale.

-filiala menţionată la organizarea exemplară a evenimentului ZNCR, materiale promoţionale deosebite pregătite;

-reintegrarea în profesie în anul 2015 a unui număr de 7 membri;

-menţinerea aceluiaşi număr de membri în Tabloul filialei în comparaţie cu anul 2014;

- societăţile suspendate din filiala Brăila nu s-au reînscris în Tabloul Corpului datorită mediului economic, a dezavantajelor de ordin fiscal, numărului redus de clienţi, opţiunii de a exercita profesia cu titlu individual, precum şi altor factori determinaţi de mediul extern CECCAR;

-s-au editat brosuri profesionale privind paleta serviciilor care pot fi prestate de profesioniştii contabili;

-participarea la întâlniri de lucru şi organizarea de mese rotunde cu Oficiul Registrului Comertului, la nivel local;

-s-a respectat solicitarea de către ORC a avizului CECCAR la înfiintarea unor societăţi de profil;

-s-a solicitat reprezentanţilor ORC evidenţa persoanelor care desfăşoară activităţi specifice clasei CAEN 6920, altele decat membrii CECCAR;

-distribuirea Monitorului Oficial, cu evidenţa membrilor CECCAR în atenţia instituţiilor de resort;

-întâlniri şi acorduri de colaborare cu reprezentanţii AJFP şi ITM, concretizate prin acţiuni de identificare a persoanelor care conduc evidenţa contabilă a agenţilor economici;

-aplicarea măsurilor pentru dezvoltarea profesiei prin acordarea de facilităţi pentru reducerea cotizaţiei variabile a societăţilor membre CECCAR în funcţie de numărul de angajaţi cu contracte de muncă potrivit legislaţiei muncii;

-colaborarea cu media locală, obiective principale: creşterea relevanţei profesiei contabile, îndreptarea atenţiei către profesie şi profesioniştii contabili şi promovarea în orice domeniu a rolului contabilităţii pentru dezvoltarea economică la nivel local; o bună colaborare cu redacţia ziarului local “Brăila”, dar şi cu postul de radio Kiss FM;

-21 de articole, anunturi şi cronici evenimente publicate în ziarul Brăila în anul 2015, precum şi alte 20 de anunţuri la mica publicitate referitoare la Adunarea generală, tabloul membrilor cu viza pe 2015, mediatizarea cursurilor de acces şi înscrierea candidaţilor la examenul de aptitudini;

- Lunar organelle de conducere ale filialei BRAILA au respectat prevederile ROF-ului, republicat, privind organizarea a 1 şedinţă a Biroului Permanent lunar şi 1 şedinţă a Consiliului filialei cel puţin o dată pe trimestru. Numar total de şedinţe ale organelor alese (21 şedinţe)

 -3.Situaţiile financiare ale CECCAR la 31.12.2015, auditate, execuţia BVC şi execuţia bugetului de investiţii ale Corpului, la data de 31.12.2015.

-executia BVC a filialei pt anul 2015 a fost inglobata in BVC la nivelul Corpului si aprobata in cadrul Conferintei Nationale 2016, cat si in cadrul BVC al activitatii de investitii

- proiectul BVC al filialei pentru 2016 a fost inglobat si aprobat in BVC la nivelul Corpului si aprobata in cadrul COnferintei Nationale 2016, cat si proiectul BVC pt activitatea de investitii

 - 4.Raportul privind modul de organizare şi desfăşurare al adunărilor generale de dare de seamă de la nivelul filialelor CECCAR, care au avut loc în perioada 4 februarie – 29 februarie 2016

Filiala Brăila a fost nominalizată între cele 36 filiale care au respectat modelul de invitaţie la Adunarea Generală. Transmiterea invitaţiei de participarea la adunarea generală odată cu formularul „Raportul anual de activitate”.

- nominalizată între filialele cu grad mare de participare a membrilor Corpului la adunările generale, 70% ;

-participarea activa a membrilor prin înscrieri la cuvânt în cadrul lucrărilor adunării generale a filialei, nominalizată între cele 4 filiale cu cel mai mare numar de intervenţii;

-menţionată în rândul celor 4 filiale care au înregistrat voturi contra sau abţineri la votarea materialelor trecute pe ordinea de zi a adunării generale.

 

Extras din propunerile efectuate in Adunarile Generale ale filialelor in care se regasesc si cele ale membrilor din filiala Braila si modul de realizare:

 

Propuneri

Modul de realizare

Accesarea de proiecte pe fonduri europene pentru efectuarea de cursuri gratuite pentru membri, cu prioritate contabilitate – fiscalitate.

S-au realizat peste 600 ore de pregatire profesionala pe tara pentru pregatirea membrilor in vederea accesarii de proiecte pe fonduri europene,

Cu privire la auditul de calitate – diminuarea formularelor pentru cabinete si acordarea calificativului A cabinetelor care indeplinesc criteriile stabilite prin norme in vederea stimularii activitatii acestora

Au fost elaborate propunerile de modificare si completare a Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile

Modificarea normelor in vederea precizarii si stabilirea perioadei de anulare a sanctiunilor, in cazul sanctiunilor stabilite de Comisia de disciplina a Corpului, pentru membrii care nu mai savarsesc alte abateri in perioada respectiva

S-au elaborat in acest sens propuneri de modificare si completare ale Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, aprobate in CN din 18.03.2016.

Adaptarea programei de cursuri la paleta de servicii care pot fi efectuate de membrii CECCAR

Programa cursurilor din cadrul PNDPC este actualizata de catre INDPC conform modificarilor legislative.

Statutul expertului desemnat si cel al expertului asistent sa fie bine reglementate in standardul nr. 35 (cum lucreaza expertul numit cu expertul parte)

S-a retinut propunerea pentru actulizarea ST 3

5.Regulamentul Comisiilor de disciplina

 Cu privire la citarea partilor dintr-un dosar aflat pe rolul comisiei de disciplina:

Citarea trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alta modalitate de comunicare care asigura confirmarea primirii.

În cazul în care scrisoarea este returnată de către serviciile poștale de două ori, citația se va publica într-un ziar de largă răspândire.

 Cu privire la Hotararea Comisiei de disciplina:

În termen de 15 zile de la încheierea dezbaterilor, completul de judecată se va pronunţa prin hotărâre asupra admiterii plângerii şi aplicării de sancţiuni sau respingerii acesteia ca nefondată, prescrisă sau din alte motive.

    Membrii completului de judecată hotărăsc, fără publicitate, cu majoritate de voturi. Hotărârea se semnează de toţi membrii completului de judecată şi de secretarul (referentul) comisiei. Daca exista opinie separata, aceasta se motiveaza si se redacteaza in continuarea hotararii.

    În hotărâre se vor face referiri la: identitatea reclamantului şi a pârâtului, obiectul reclamaţiei, sesizarii, autosesizarii pe scurt, descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare cu indicarea prevederilor incalcate,probele si motivele admiterii si/sau respingerii fiecareia dintre ele, sancţiunea disciplinară aplicată ori neaplicarea de sancţiuni motivata, termenul de radiere de drept a sanctiunii, menţiunea referitoare la dreptul şi termenul de contestare a hotărârii şi unde se adresează contestaţia.

 -6.Regulamentul auditului de calitate

Pentru asigurarea conformităţii raportului auditat cu cel depus la organul beneficiar, pe toate paginile raportului de expertiză contabilă se va aplica ştampila auditorului de calitate.

 -In situatia cand se solicita recuzarea auditorului de calitate -Cererea de recuzare trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază, fiind trimisă DUANPAC, pentru analiză şi dispunerea măsurilor care se impun.

 Material aprobat in sedinta Consiliului filialei din 31.03.2016, prin hotararea Consiliului filialei nr. 16/82 , prin care s-a dispus mediatizarea in atentia membrilor.

 Hotararea CN nr. 75

Hotararea CN nr. 76

Hotararea CN nr. 77

  

« Inapoi

Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact